From:                              Trond Solvang [tsolvang@nordisk.no]

Sent:                               21. februar 2011 15:00

To:                                   Bondi, Viggo; harald@thomsen.no; Bronder, Joakim; adrianne.ubeda@holmshipping.no; Ingeborg B Holtskog Olebakken; mia.ebeltoft@fnh.no; tom.rune.nilsen@ltl.no

Cc:                                   Erik Røsæg; Sine Rosenborg (SFS)

Subject:                          Sjølovkomite

 

Follow Up Flag:              Follow up

Flag Status:                     Flagged

 

Som tidligere avtalt innkalles det til møte i sjølovkomiteen

 

tirsdag 1. mars kl 9.30-12.30  i rom 542, NIFS, St Olavgt 23. Ring Erik på tlf. 48002979 om du møter låst dør. 

 

Tiden tenkes brukt til

 

- Gjennomgåelse av vedlagte tekstnotat "Sjøl.kap13.avsenders ansvar.doc". Det dreier seg altså om RR kap 7 hvor vi i arbeidsfordeling med dansk komite har påtatt oss hovedansvar, herunder utarbeidelse av forarbeidsmerknader. Notatet inneholder en del stoff hvor nok ikke alt kan gjennomgås i detalj. Jeg overlater til Erik under møtet å sile ut de mest sentrale temaer egnet for drøftelse i plenum.

 

- Fornyet gjennomgåelse av teksten i RR kap 8 vedr utlevering av gods, dvs art 43/§305 - §312C (s 27-34) i vedlagte samlede tekstutkast "Sjølov kap 13.doc". Bakgrunnen for dette er tidligere diskusjoner rundt redigeringsteknikk/formuleringsmåte samt at også dette kapitlet er blant dem vi har primæransvaret for.

 

- Gjennomgåelse av RR kap 13-14 (foreldelse, verneting), jf i vedlagte "Sjølov kap 13.doc" art 62-65 (s 44-45) og art 66/§322 - art78/§344 (s 39-43). Bakgrunnen er at disse temaer ennå ikke er gjennomgått i noen detalj. Noe bør bla sies om temaet "opting-in" vedrørende jurisdiksjonsbestemmelsene. Samtidig er det fra dansk side reist enkelte spørsmål rundt foreldelse, bla vedrørende avbrytelse av frist og forholdet til de de generelle foreldelsesregler i norsk (dansk) rett.

 

- Gjennomgåelse av merknader fra sist møte hvor teksten fra §251-§275 (s 1-45) i vedlagte "Sjøl kap 13.doc" ble gjennomgått. Mine innarbeidede merknader ble tidligere utsendt ved mail av 1. februar, men jeg vedlegger for ordens skyld påny dokumentet "kap13per21.1.doc". Videre gjentar jeg den tidligere forklarende tekst:

- noter som innledes "21/1:" inneholder hva som fremkom under møtet,

- noter som innledes "TS:" inneholder refleksjoner jeg har gjort meg i ettertid

- noter uten slik innledning er de noter som fra tidligere - før møtet 21. januar - var der og som fortsatt kan ha aktualitet

 

- Om vi får tid; fortsettelse av tekstgjennomgang der vi slapp i forrige møte, dvs §275 flg i vedlagte samlede tekstutkast "Sjølov kap 13.doc".

 

Trond

 

Trond Solvang
Nordisk Legal Services
+47 22 13 56 00 (tel)
+47 91 53 56 08 (mobile)
+47 22 43 00 35 (fax)
E-mail: post@nordisk.no

 

This e-mail and any attachments are confidential and may be legally privileged. They are intended only for the use of the named recipient. If you are not the named or intended recipient, please notify us immediately. In such an event, you should not disclose the contents of this e-mail or any attachments to any other person, nor copy, print, store or use them in any manner whatsoever. 
The integrity and security of this e-mail cannot be guaranteed on the Internet. Although we have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses, you are advised to carry out your own virus checks on any attachments to this message. Thank you for your co-operation.