Fra:                                              Erik Røsæg <erik.rosag@jus.uio.no>

Sendt:                                        23. september 2011 15:21

Til:                                               Adrianne Ubeda (au@holmshipping.no); Harald Thomsen (harald@thomsen.no); Kyrre Joakim Bronder (joakim.bronder@gard.no); Mia Ebeltoft (mia.ebeltoft@fnh.no); Olebakken, Ingeborg (ingeborg.olebakken@jd.dep.no); Tom Rune Nilsen (Tom.Rune.Nilsen@ltl.no); Trond Solvang (tsolvang@nordisk.no); Viggo Bondi (viggo.bondi@rederi.no)

Emne:                                        Innkalling

 

Som tidligere varslet innkalles det til heldagsmøte i Sjølovkomiteen fredag 30. september kl. 09.30-16. Vi møtes som vanlig i rom 542 på NIFS (ring meg på 4800 2979 om du ikke kommer inn).

 

---, og vi har ikke kommet så langt vi hadde håpet med å sy sammen tekstene. Men tekstene som har ligget på https://rosaeg.no/uio/sjolov/index.html til gjennomgang i sommer (og fremdeles ligger der) skulle gi et godt arbeidsgrunnlag. I tillegg til det som er lagt ut tidligere, er det i dag lagt ut kommenterer til gjennom føringsbestemmelsene til RR kap. 9. Jeg sender selvsagt gjerne dokumentene på e-post om det er ønskelig.

 

Arbeidsformen vil bli diskusjon av innmeldte problemer, og ikke en fri diskusjon omkring tekstene. På bakgrunn av det som har kommet inn og det jeg selv føler behov for å få drøftet, foreslår jeg følgende arbeidsliste:

 

1.       Miljøvern
Se lovutkastet § 276 https://rosaeg.no/uio/sjolov/Lovtekst.doc og kap. 3.12 i utkastet til alminnelige motiver https://rosaeg.no/uio/sjolov/NOU%20Rotterdam.docx  Spørsmålet er om transportøren skal måtte betinge seg rett til å legge vekt på miljøhensyn når farten fastsettes, eller om en slik rett skal være deklaratorisk rett.

2.       Multimodale transporter
Se  https://rosaeg.no/uio/sjolov/Tekst%20om%20art%208226.docx

 . ---

3.       Ikke-internasjonal fart

Se lovutkastet §§ 252, 272 nr 7 og 281nr. https://rosaeg.no/uio/sjolov/Lovtekst.doc  samt bemerkningene om nasjonale regler i innenriks fart i https://rosaeg.no/uio/sjolov/EndringerAndre.docx .

4.       Bør det være adgang til å fraskrive seg ansvaret for strekning utført av annen, navngitt transportør slik sjøl § 285 i dag gir adgang til?
-- En videreføring av bestemmelsen ville [neppe] være i strid med RR--- (se A/63/17 para 45 fg ).

5.       Konnossementets negotiabilitetsvirkninger
Se https://rosaeg.no/uio/sjolov/Konnosementets%20verdipapirvirkninger.docx

6.       Utvalgte deler av de alminnelige motiver
Se kap 3.5, 3.6, 3.7, 4 og 5 https://rosaeg.no/uio/sjolov/NOU%20Rotterdam.docx

7.       Tekstutkastet vi ikke har sett på sammen (RR kap 9) https://rosaeg.no/uio/sjolov/merknader,kap9.doc

 

 

Det vil bli vanlig bevertning på møtet.

 

Eventuelt forfall meldes til meg.

 

Vel møtt!

 

Med vennlige hilsener,

Erik

 

 

--

                ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                Professor Erik Røsæg

                Nordisk institutt for sjørett

                Universitetet i Oslo

                Pb 6706 St. Olavs plass

                0130 Oslo, Norway

               

                Besøksadresse:

                  Rom 403, St Olavs gt 23 (inngang fra Pilestredet)

                  http://www.1881.no/Map/?Query=st+olavsgt+23+oslo

                  Ring meg om ytterdørene er låste,

                  evt via porttelefonen (B+59752)

                                              

                Tel:  (+47) 2285 9752 - (+47) 4800 2979

                Faks: (+47) 9476 0189

                <mailto:erik.rosag@jus.uio.no>

                https://rosaeg.no/erikro/index.html

 

                ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++